Tyto obchodní podmínky platí pro výrobu a dodání zařízení společností Lynax s r. o.

IČO: 290 54 966

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Dodavatele, kterým je společnost Lynax s r. o. se sídlem Půlkruhová 158/1, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 163291 a Zákazníka.

Odchylná ujednání kupní smlouvy (závazné objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím) mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1) Vymezení pojmů

1.1 „Kupní smlouva“ je smlouva, smlouva o dílo, případně jiná smlouva či jen pouhá objednávka, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Zákazník a na druhé straně Dodavatel.

1.2 „Dodavatel“ (prodávající) je obchodní společnost Lynax s r. o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti.

1.3 „Zákazník“ je kupující

1.4 “Podmínky” znamená následující podmínky pro dodávání zboží (výrobku)

2) Základ pro nákup

2.1 Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná závazná objednávka zboží Zákazníkem a samotná kupní smlouva je uzavřena až momentem doručení závazného souhlasu Dodavatele s tímto jeho návrhem (doručením potvrzení závazné objednávky Zákazníkovi).

2.2 Uzavřením kupní smlouvy Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

2.3 Kupní smlouva může být nahrazena objednávkou, která obsahuje veškeré náležitosti a předem stanovené a sjednané podmínky. Tyto podmínky jsou závazné jak pro Dodavatele, tak i pro Zákazníka.

2.4 Tyto Podmínky platí po celou dobu smlouvy nebo objednávky.

2.5 Veškerá ustanovení této smlouvy nebo objednávky mohou být změněna nebo doplněna pouze na základě písemné dohody a podpisu zodpovědným zaměstnancem Dodavatele a Zákazníka.

3) Cena

3.1 Kupní cena příslušného zboží bude vždy uvedena v potvrzené objednávce nebo ve smlouvě. K takto stanovené kupní ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.2 Ceny uvedené v objednávce nebo v smlouvě mohou být až do uskutečnění dodávky upraveny z následujících důvodů: a) změna faktorů mimo kontrolu Společnosti, včetně změn v právních předpisech; b) změny termínů dodání, množství nebo specifikací požadovaných Zákazníkem; nebo c) prodlení způsobeného Zákazníkem tím, že Dodavateli neposkytl odpovídající pokyny a informace

3.3 Ceny za dodání zboží nezahrnují náklady na balení, pokud není v nabídce, objednávce nebo ve smlouvě uvedeno jinak.

3.4 Ceny za dodání zboží jsou Ex Works dle podmínek Incoterms 2010, pokud není v nabídce, objednávce nebo ve smlouvě uvedeno jinak.

4) Dodávka

4.1 Dodání zboží bude provedeno přepravní společností nebo osobně, a to na určené místo specifikované v objednávce nebo ve smlouvě.

4.2 Pokud dojde k prodlení dodávky z jiného důvodu než z důvodu na straně Dodavatele, prodlužují se o dobu takového prodlení sjednané termíny plnění.

4.3 Pokud má být zboží dodáno po částech, v dílčích, částečných dodávkách, každá dodávka představuje samostatnou zakázku. Neuskutečnění dodávky či částečné dodávky ze strany Dodavatele ani jiný nárok ze strany Zákazníka, týkající se jedné nebo více částí dodávky, neopravňuje Zákazníka, aby zadržel platbu za již uskutečněnou dodávku nebo aby považoval smlouvu jako celek za vypovězenou z důvodu neplnění dodávky.

4.4 Pokud Zákazník dodávku zboží nepřevezme nebo nedodá pokyny pro doručení do 14 dnů po oznámení od Dodavatele, že dodávka je připravena k odeslání, pak je Dodavatel oprávněn (avšak nikoli na úkor jiného možného nároku nebo opravného prostředku ze strany Dodavatele: a) považovat platbu za splatnou; b) uskladnit zboží v jakýchkoli prostorách až do okamžiku jeho skutečného dodání zcela na náklady a riziko Zákazníka.

5) Platební podmínky

5.1 Není-li dále stanoveno jinak, je kupující povinen zaplatit kupní cenu nejpozději při převzetí Zboží. Není-li kupní cena uhrazena před nebo při převzetí, není prodávající povinen dodat Zboží, přičemž jeho nedodání neznamená porušení Smlouvy s tím, že lhůta pro dodání Zboží začne běžet dnem následujícím po dni odpadnutí shora vymezené překážky a prodlužuje se o tři pracovní dny nad rámec lhůty pro dodání Zboží uvedené ve Smlouvě. Veškeré poplatky spojené s úhradou kupní ceny Zboží si nese vždy ta strana, která vznikla povinnost hradit dané poplatky primárně, tj. kupující není oprávněn hradit kupní cenu s tím, že poplatky spojené s úhradou půjdou k tíži prodávajícího. Učiní-li tak kupující, má se za to, že kupní cena nebyla řádně uhrazena.

5.2 Je-li ve Smlouvě dohodnuto placení na fakturu, je kupující povinen zaplatit kupní cenu nejpozději v den splatnosti faktury, kterou prodávající vyúčtuje kupujícímu provedenou dodávku Zboží. Splatnost faktury činí maximálně 14 dnů od vystavení daného daňového dokladu (faktury), není-li dohodnuta splatnost jiná. Právo fakturace vzniká dnem uzavření Smlouvy v případě platby zálohovou fakturou, nebo dnem dodání zboží kupujícímu případně dnem předání zboží přepravci v případě platby na fakturu. Kupující není oprávněn vrátit fakturu pro závady v jejím obsahu nebo formě, ale je povinen bezodkladně informovat prodávajícího o nutnosti opravy faktury, který provede její opravu, jinak se má za to, že faktura nemá závady.

5.3 Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy je částka připsána na účet prodávajícího nebo složena v hotovosti do pokladny prodávajícího. Prodloužení splatnosti je možné jen dohodou. Tato dohoda vyžaduje písemnou formu, jinak je neplatná.

5.4 Prodávající má právo požadovat přiměřenou zálohu na kupní cenu Zboží (dále jen „Záloha“) až do výše 100% kupní ceny Zboží dle Smlouvy. Do doby uhrazení Zálohy kupujícím, není prodávající povinen Zboží kupujícímu dodat, přičemž lhůta pro dodání Zboží začne běžet dnem následujícím po dni zaplacení Zálohy kupujícím. Není-li Záloha ve stanovené lhůtě uhrazena, je prodávající rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit. Při objednávce zboží a služeb v hodnotě nad 500 000,- Kč bez DPH se Zákazník zavazuje uhradit Dodavateli zálohu ve výši 50 % z prodejní ceny. Dodavatel je povinen započít výrobu zboží neprodleně po úhradě zálohy. V den úhrady zálohy začíná plynout dodací lhůta, pokud smlouva nestanoví jinak.

5.5 Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Smluvní strany prohlašují, že smluvní pokuta není nepřiměřeně vysoká vzhledem k předmětu Smlouvy a rizikům hrozícím prodávajícímu v důsledku případné druhotné platební neschopnosti. Smluvní pokuta nevylučuje nárok prodávajícího na náhradu škody. Je-li prodávající zaviněně v prodlení s dodáním Zboží, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedodaného Zboží za každý den prodlení.

5.6 Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, pak je prodávající po dobu prodlení kupujícího oprávněn zastavit veškeré dodávky Zboží i na základě jiných kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, aniž by to znamenalo porušení některé povinnosti prodávajícího vyplývající z uzavřených kupních smluv. Po dobu pozastavení dodávek neběží dodací lhůty s tím, že tyto pokračují v běhu po odpadnutí shora uvedené překážky a prodlužují se o tři pracovní dny nad rámec lhůty pro dodání Zboží uvedené ve Smlouvě.

5.7 Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny a z jednání kupujícího nebo jiných skutečností vyplývá, že není schopen nebo ochoten plnit své závazky, stávají se splatnými všechny dosud nesplatné závazky kupujícího vůči prodávajícímu.

5.8 V případě, kdy je kupující v prodlení s placením kupní ceny Zboží dle jakékoliv kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím či smluvní pokuty dle jakékoliv kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím či Podmínek, je prodávající oprávněn provést zápočet i těch svých pohledávek za kupujícím, u nichž nenastala dosud jejich splatnost. Toto se týká veškerých vzájemných pohledávek, tj. nikoliv jen pohledávek vzniklých v souvislosti se Smlouvou, u které je kupující v prodlení s hrazením ceny Zboží. Kupující není oprávněn započíst vůči prodávajícímu své pohledávky ani jinak zadržovat své platby bez písemného souhlasu prodávajícího, ani není oprávněn takové pohledávky bez písemného souhlasu prodávajícího převést na třetí osobu.

6) Zkoušky

6.1 Dodavatel nenese odpovědnost za provedení zkoušek na zboží, pokud to není výslovně požadováno v podmínkách dohodnutých mezi Dodavatelem a Zákazníkem.

6.2 Dodavatel je oprávněn provést smluvně dohodnuté testování nebo zkoušky výrobku nebo zboží nad rámec svých povinností za předem stanovených podmínek. Dodavatel má právo Zákazníkovi za tyto služby účtovat cenu, která není zahrnuta v ceníku ani v ceně výrobku nebo zboží.

7) Odpovědnost za vady, záruka za jakost, servisní podmínky

7.1 Dodavatel je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle dané objednávky nebo kupní smlouvy, bez faktických či právních vad. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek výrobku nebo zboží, stanovených nebo specifikovaných v objednávce nebo smlouvě, nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy.

7.2 Dodavatel poskytuje záruku za jakost výrobku nebo zboží po dobu 24 měsíců od řádného předání, převzetí a jeho uvedení do provozu. Po tuto dobu bude zboží způsobilé k užívání a zachová si smluvené, respektive obvyklé vlastnosti.

7.3 Dodavatel neposkytuje ani nenese žádnou záruku vztahující se k výrobku nebo zboží, pokud do 24 měsíců od data odeslání/dodaní výrobku nebo zboží Zákazník zjistí vadu a řádně o tom neinformuje Dodavatele.

7.4 Dodavateli bude vada nebo porucha oznámena písemně na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Následně bude sjednána ze strany Dodavatele oprava nebo náhrada, bez poplatku za předpokladu, že byly ze strany Zákazníka dodrženy veškeré pokyny a ujednání poskytnuté Dodavatelem, zejména ty, uvedené v návodu či návodech k použití.

7.5 Dodavatel není odpovědný za vadu nebo poruchu výrobku nebo zboží, pokud: a) dojde k poškození při dopravě (pokud dodavatel nezajišťuje sám) b) závada je důsledkem opotřebení c) vada je důsledkem úmyslného poškození nebo nedbalosti Zákazníka d) pokud byl výrobek nebo zboží použito k jinému účelu, než ke kterému je určený e) pokud se Zákazník pokoušel o opravu výrobku nebo zboží bez souhlasu Dodavatele f) pokud celková cena výrobku nebo zboží nebyla splacena v plné výši do data splatnosti g) v případě, že Zákazník neprodleně neoznámil Dodavateli zjištění závady

7.6 Cena za provedení pravidelné pozáruční BTK a revize nařízené výrobcem dle z. č. 268/2014 Sb., nebo pravidelné pozáruční prohlídky/kalibrace/validace (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů), včetně vystavení příslušného protokolu, je účtována dle platného ceníku

7.7 Dodavatel prohlašuje, že jeho výrobek nebo zboží bylo vyrobeno tak, že je při správném používání bezpečné. Dodavatel poskytuje odborné školení pracovníků, kteří s výrobkem budou pracovat. Zboží musí být používáno pouze za účelem definovaným objednávkou nebo smlouvou a v souladu s písemnými pokyny, jež jsou obsaženy v návodu k použití.

7.8 Cena za instruktáž (školení) po skončení záruční doby dle z. č. 268/2014 Sb., je účtována dle platného ceníku, za jednu osobu/hodinu instruktáže.

8) Poškození nebo ztráta při přepravě

8.1 Dodavatel není odpovědný za nárok za nedodání, částečnou nebo úplnou ztrátu nebo poškození zboží, pokud Zákazník Dodavateli písemně neoznámil (s kopií dopravci): a) částečnou ztrátu nebo částečné poškození zboží do 7 dnů od jeho převzetí; b) ztrátu nebo nedoručení zboží do 14 dnů ode dne odeslání.

8.2 Pokud Dodavatel nárok Zákazníka uzná, je Dodavatel oprávněn zboží opravit nebo vyměnit.

9) Odpovědnost Dodavatele

9.1 Dodavatel nenese vůči Zákazníkovi odpovědnost za případné ztráty nebo škody vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku používání zboží či služeb, dodaných Dodavatelem.

10) Platební neschopnost nebo prodlení s placením

10.1 Pokud Zákazník:

a) kdykoli podstatným způsobem poruší smlouvu;

b) není schopen uhradit své závazky nebo existuje odůvodněný předpoklad, že nebude schopen tak učinit;

c) pokud je na něj u soudu podán návrh na prozatímní opatření nebo návrh na dobrovolné ujednání nebo je proti němu podán návrh na zahájení konkurzního řízení;

d) vstoupí do likvidace nebo je ohledně jeho majetku stanoven nucený správce neboli správce konkurzní podstaty;

může Dodavatel bez předchozího upozornění a bez další odpovědnosti vůči Zákazníkovi pozastavit nebo ukončit smlouvu a zastavit přepravu zboží, a aniž by tím byla dotčena náprava, kterou Dodavatel může legálně vymáhat, může považovat faktury za zboží dodané Zákazníkovi za okamžitě splatné a vyplatitelné.

11) Přechod rizika a vlastnického práva na zboží

11.1 Dokud Dodavatel neobdrží všechny platby splatné Zákazníkem, Dodavatel si ponechává zákonný i užívací nárok na zboží.

11.2 Riziko u zboží přechází na Zákazníka při dodání zboží. Avšak do doby, než Zákazník zajistí vlastnické právo na zboží, Zákazník:

a) uskladní Zboží odděleně od jiného zboží, jasně je označí a identifikuje jako majetek Dodavatele;

b) je oprávněn používat zboží k účelu pro něž je zboží určeno

12) Vyšší moc, odstoupení

12.1 Smluvní strany nebudou odpovědné za porušení smlouvy, pokud toto porušení bude důsledkem vyšší moci. Vyšší moc: živelné pohromy, války, revoluce, požáry velkého rozsahu, zemětřesení, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví.

12.2 Dodavatel je povinen bezodkladně informovat Zákazníka v případě výskytu situace vyšší moci.

12.3 Pokud některá ze smluvních stran přeruší platby nebo stane-li se její majetek předmětem insolvenčního řízení, pak bude druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od nesplněné části smlouvy.

13) Závěrečná ustanovení

13.1 V případě, že je některá z těchto Podmínek nebo část Podmínek prohlášena za neplatnou nebo nevymahatelnou, všechny ostatní Podmínky nebo části Podmínek zůstávají v platnosti a nebudou dotčeny po zbývající dobu platnosti smlouvy.

13.2. Dodavatel i Zákazník se podpisem na objednávce nebo kupní smlouvě zavazují k splní všech sjednaných podmínek a nesmí se navzájem vědomě poškozovat ani omezovat.

13.3 Neuplatní-li Dodavatel své právo vymoci některou z těchto Podmínek, tato skutečnost neohrožuje ani neomezuje jeho práva, a pokud se Dodavatel vzdá některého ze svých práv, tato skutečnost neznamená vzdání se svých práv ohledně jakéhokoli dalšího nebo pokračujícího porušování těchto Podmínek Zákazníkem.

13.4 Všechna oznámení týkající se objednávky nebo smlouvy dle těchto Obchodních podmínek musí být poskytnuta písemně, opatřena podpisem zodpovědné osoby Zákazníka, datována a musí být zaslána na adresu Dodavatele uvedenou v Kupní smlouvě nebo v objednávce.

13.5 Ustanovení těchto Obchodních podmínek se řídí právním řádem české Republiky, jsou uvedena v souladu s ním. Případné spory budou řešeny soudy české Republiky.

Příloha č. 1: Zásady ochrany soukromí GDPR, viz https://www.lynax.cz/zásady-ochrany-soukromí

eu footer

Terms and Conditions    Privacy Policy    Obchodní podmínky    Zásady ochrany soukromí